Jump to content
Sign in to follow this  
KittyBoy

Life is unfair, and so is andRO here's why you can't join Christmas event on android

Recommended Posts

Hello everyone,

As everyone may know in early 2019 we had a new client update, in which also involved applying over 2 years of updates to our base code, it was a hideous and tedious job that was done in 1 month with a minimalist bugs introduced considering how fast we applied those updates and how little time we had testing those, this step was crucial to finally support the new client and many new features we wanted to use and have in RevivalRO, Note that as while we write to you right now kRO is even releasing more updates in which we hope to support soon.

However life is unfair and the hard truth hit us, andRO is not compatible with any of this new client features, not that only but andRO developer even refuses paid requests to implement those updates at our request so until today we could not use most of those features, except perhaps Refinery UI for which when implemented andRO users could not use it or refine items since it release and till today, however even with this apparently people could not see how awful this client is and kept using it which as well kept pushing us harder as we cannot use any of the new amazing features or even discontinue andRO client because people are still using it heavily, therefore with all of this said we've come to a few final decisions as we endured the unfairness for enough time and those decisions are:

  1. From this point on new client features will be used, regardless of andRO support or not.
  2. From the moment this announcement is public andRO client is deperacted and might be fully removed at any moment.
  3. Any support requests, Crash errors, Conflicts of new content caused on andRO will no longer be investigated or supported.

So as a player what does this mean to you?

if you're playing on PC, congratulations!  you're all good and we love you! ❤️

if you're playing on Android, well you will need to migrate to PC soon, the andRO client might be removed at any time, even if not removed soon we will keep delivering updates that will break andRO client, so you better just move to PC and if you don't have one well you can buy any of the cheap 100$ netbooks that runs windows and it will run Ragnarok Perfectly, those are even cheaper than your fancy phone shame on you for not having one.

With all of this said this announcement also marks a special new deadline, starting from 1st of December 2019 and until 1st of March 2020 we will guarantee no update delivered will fully break the functionality of andRO or removing it, however after 1st of March 2020 this guarantee will end and we will deliver those updates that might ultimately break the usability of andRO.

and uh, wait you came here to know why you can't do the Christmas quest on andRO? Sorry you had to read all of this but well it uses a new NPC type that is not supported in andRO and no we will not change that.

Good luck and Have fun in RevivalRO World,

KittyBoy

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tagalog translation:

Kamusta sa lahat,

Tulad ng alam na ng lahat sa unang bahagi ng 2019 nagkaroon kami ng isang pag-babago ng RRO Client na kasali din ang higit sa dalawang taon ng mga update sa aming bersyon ng Server na ginagamit ng RevivalRO, ito ay isang napakalaking trabaho na ginawa sa isang buwan na nagkaron ng kaonting bugs isinasaalang-alang kung gaano kabilis inilapat ang mga pag-update na iyon, ang hakbang na ito ay mahalaga upang sa wakas suportahan ang bagong Client at maraming mga bagong [features] na nais naming gamitin at kahit na higit pang mga bagong [features] na pinalabas ng araw sa kRO

Gayunpaman ang buhay ay hindi patas at ang mahirap na katotohanan ay tumama sa atin, at ang andRO ay hindi katugma sa sa mga bagong [features] ng bagong client, hindi lamang ito ngunit ang gumawa ng andRO ay tumatanggi kahit na ang mga bayad na hiniling upang maipatupad ang mga pag-update sa aming usapan, kaya hanggang ngayon hindi namin magamit ang karamihan sa mga bagong [features], maliban marahil ang Refinery UI na kung saan ipinatupad at hindi magagamit ng mga naglalaro sa andRO hanggang ngayon, gayunpaman kahit na ganito hindi makita ng mga tao kung gaano na napagiiwanan ang andRO ay patuloy parin ang paggamit nila nito kung saan ito rin ay nagpapahirap sa mga developers dahil hindi magamit ang karamihan sa mga bagong [features], hindi rin maitigil ang client na andRO dahil may mga taong gumagamit pa rin nito. At dahli dito sa mga rason na naibanggit nakarating kami sa ilang mga desisyon:


1. Mula sa puntong ito ang mga bagong features ng bagong Client ay gagamitin, susuporta man sa andRO o hindi.
2. Mula sa oras na inanunsyo ito ay tatanggalan na ng suporta ang andRO at maaaring matanggal ang buong andRO client na sa mga darating na kinabukasan.
3. Ang anumang mga kahilingan sa suporta, ang Pag-crash, pagkasira dahil sa sa bagong nilalaman para sa andRO ay hindi na ma-imbestigahan o masusuportahan.


Kaya bilang isang manglalaro ano ang ibig sabihin nito sa iyo?


kung naglalaro ka sa PC, pagbati! mabuti ang lahat at mahal ka namin! ❤️
 

Kung naglalaro ka sa Android, kakailanganin mong lumipat sa PC sa mga darating na kinabukasan, maaaring tanggalin ang andRO sa anumang oras, kahit na hindi maalis agad-agad kami ay ipagpapatuloy na maghahatid ng mga update na maaaring sirain ang andRO, kaya mas mahusay na lumipat sa PC o sa murang netbook na subok nang gumagana ang Ragnarok ng perpekto. Ang mga ito ay mas mura kaysa sa iyong magarbong telepono, kahihiyan na sa iyo sa hindi pagkakaroon ng isa nito.
Sa lahat ng sinabi nitong anunsyo na ito ay nagmamarka  na nakakaibang deadline o huling araw, simula sa December 1 ng 2019 hanggang March 1 ng 2020 ay siguradong walang update na maihahatid na pag-kasira o ang pag-andar ng andRO o pag-alis nito, subalit pagkatapos ng March 1 sa 2020,  maipapangako ang katapusan nito at kami ay magpapadala ng mga update na may malaking posibilidad na sisirain ang pag kakayahang magamit ng andRO.
 

Napunta ka rito upang malaman kung bakit hindi mo magagawa ang Christmas quest sa andRO? Pasensya at binasa mo ang lahat ng ito. Ngunit ang Christmas Quest ay gumagamit ng bagong uri ng NPC na hindi suportado sa andRO at hindi namin mababago iyon.

Good luck at Magsaya sa mundo ng RevivalRO,

KittyBoy

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bahasa Indonesian translation:

 

Halo semuanya,

Seperti yang diketahui semua orang di awal 2019, kami memiliki pembaruan klien baru, yang juga melibatkan penerapan lebih dari 2 tahun pembaruan pada kode dasar kami, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah dan membosankan yang dilakukan dalam 1 bulan dengan bug minimalis yang diperkenalkan mengingat seberapa cepat kami menerapkan pembaruan itu dan betapa sedikit waktu kami menguji itu, langkah ini sangat penting untuk akhirnya mendukung klien baru dan banyak fitur baru yang ingin kami gunakan dan miliki di RevivalRO, Perhatikan bahwa ketika kami menulis kepada Anda saat ini, kRO bahkan merilis lebih banyak pembaruan di mana kami berharap dapat segera mendukung.
Namun hidup ini tidak adil dan kenyataan pahit menghantam kami, andRO tidak kompatibel dengan fitur-fitur klien baru ini, tidak hanya itu tetapi pengembang ANDRO bahkan menolak permintaan berbayar untuk mengimplementasikan pembaruan tersebut atas permintaan kami sehingga hingga hari ini kami tidak dapat menggunakan sebagian besar dari fitur mereka, kecuali mungkin Refinery UI yang ketika diterapkan andRO pengguna tidak bisa menggunakannya atau memperbaiki item sejak dirilis dan sampai hari ini, namun bahkan dengan ini tampaknya pemain tidak bisa melihat betapa buruknya klien ini dan terus menggunakannya yang juga terus mendorong kami lebih sulit karena kita tidak dapat menggunakan salah satu fitur terbaru atau bahkan menghentikan klien andRO karena orang masih menggunakannya dengan rutin, oleh karena itu dengan semua ini kita telah mengambil beberapa keputusan akhir karena kita mengalami ketidakadilan untuk waktu yang cukup dan keputusan itu adalah:
1. Dari titik ini fitur klien baru akan digunakan, terlepas dari dukungan andRO atau tidak.
2. Dari saat pengumuman ini bersifat publik dan klienRO tidak di setujui dan mungkin akan dihapus sepenuhnya kapan saja.
3. Setiap permintaan dukungan, masalah, kesalahan Crash, Konflik konten baru yang disebabkan pada andRO tidak akan lagi diselidiki atau didukung.

Jadi sebagai pemain, apa artinya ini bagi Anda?

jika Anda bermain di PC, selamat! Anda semua baik-baik saja dan kami mencintaimu!:heart:
jika Anda bermain di Android, Anda harus segera bermigrasi ke PC, klien andRO mungkin akan dihapus kapan saja, bahkan jika tidak dihapus segera kami akan terus memberikan pembaruan yang akan memecah andRO klien dan tidak akan berfungsi secara maksimal, jadi Anda ingin pindah ke PC dan jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat membeli netbook murah $ 100 mana pun yang menjalankan windows dan itu akan menjalankan Ragnarok Sempurna, itu bahkan lebih murah daripada telepon mewah Anda, yang akan memalukan karena tidak memilikinya.

Dengan semua pengumuman ini juga akan menandai waktu baru khusus, mulai dari 1 Desember 2019 dan hingga 1 Maret 2020, kami akan menjamin tidak ada pembaruan yang dikirim sepenuhnya yang akan merusak fungsi andRO atau menghapusnya, namun setelah 1 Maret 2020 jaminan akan berakhir dan kami akan memberikan pembaruan di klien PC yang akhirnya dapat merusak kegunaan andRO.
dan uhhh, tunggu kamu datang ke sini untuk tahu mengapa kamu tidak bisa melakukan pencarian Natal di andRO? Maaf Anda harus membaca semua ini, tetapi untuk penggunaan jenis NPC Natal dan NPC baru lainnya akan tidak dapat didukung di andRO dan kami tidak akan mengubahnya.

Semoga sukses dan Bersenang-senang di Dunia RevivalRO!

KittyBoy

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...